ลงชื่อเข้าใช้ ชื่อ    รหัสผ่าน   [  สมัครสมาชิก ]


ทั้งหมด 313 ข่าว
 313    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งพนักงานขับรถ) ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 02 / 2563  
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งพนักงานขับรถ) รายละเอียดตามเอก... -

 312    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศจากปศุสัตว์อำเภอแม่ออน เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด... - โดย ..   maetha1    
 03 / 02 / 2563  
ประกาศจากปศุสัตว์อำเภอแม่ออน เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด... -

 311    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศอบต.แม่ทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ... - โดย ..   maetha1    
 27 / 01 / 2563  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรร... -

 310    // ความคิดเห็น ..[0]       แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย ..   maetha1    
 23 / 11 / 2560  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 309    // ความคิดเห็น ..[0]       แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 308    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 โดย ..   maetha1    
 01 / 05 / 2562  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1

 307    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-25... - โดย ..   maetha1    
 26 / 07 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-25... -

 306    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-25... - โดย ..   maetha1    
 28 / 06 / 2560  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-25... -

 305    // ความคิดเห็น ..[0]       การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 304    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ... - โดย ..   maetha1    
 01 / 04 / 2562  
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม... -

 303    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน โดย ..   maetha1    
 02 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

 302    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ... - โดย ..   maetha1    
 24 / 11 / 2560  
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์... -

 301    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ... - โดย ..   maetha1    
 24 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต... -

 300    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป้องการปราบปรามการทุจริตฯ ... - โดย ..   maetha1    
 31 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป้องการปราบปรามการทุจริตฯ... -

 299    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ... - โดย ..   maetha1    
 25 / 04 / 2562  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ... -

 298    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ... - โดย ..   maetha1    
 28 / 09 / 2562  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562... -

 297    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย ..   maetha1    
 02 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 296    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดย ..   maetha1    
 27 / 02 / 2560  
ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 295    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดย ..   maetha1    
 27 / 02 / 2560  
ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 294    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โดย ..   maetha1    
 14 / 06 / 2562  
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงาน... -

 293    // ความคิดเห็น ..[0]       โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 โดย ..   maetha1    
 22 / 02 / 2562  
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562

 292    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-22 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-22

 291    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21

 290    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ ... - โดย ..   maetha1    
 01 / 04 / 2562  
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ... -

 289    // ความคิดเห็น ..[0]       รัฐธรรมนูญปี2560 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
รัฐธรรมนูญปี2560

 288    // ความคิดเห็น ..[0]       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526

 287    // ความคิดเห็น ..[0]       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-.2554 (1) ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-.2554 (1)... -

 286    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.อบจ.-พ.ศ.2540-ฉบับที่5-พ.ศ.2562 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรบ.อบจ.-พ.ศ.2540-ฉบับที่5-พ.ศ.2562

 285    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

 284    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา-ฉบับที่3-พ.ศ.2562 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา-ฉบับที่3-พ.ศ.2562

 283    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉ.8-พ.ศ.2553 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉ.8-พ.ศ.2553... -

 282    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

 281    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.เทศบาล-พ.ศ.2496-ฉบับที่-14-พ.ศ.2562 โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรบ.เทศบาล-พ.ศ.2496-ฉบับที่-14-พ.ศ.2562

 280    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.ศ.2558... -

 279    // ความคิดเห็น ..[0]       พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่2-พ.ศ.2562 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 01 / 2563  
พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่2-พ.ศ.2562... -

 278    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่3 โดย ..   maetha1    
 14 / 08 / 2561  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่3

 277    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่2 โดย ..   maetha1    
 29 / 01 / 2561  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่2

 276    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564) โดย ..   maetha1    
 31 / 10 / 2559  
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายละเอยีดเพ่มิเติม ตาม Link
https://drive.google.com/file/d/1KEt06zGnt9JZLGUd2xddNPQtgcybvgG1/view?usp=s... -

 275    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่5 โดย ..   maetha1    
 25 / 09 / 2561  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่5

 274    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่4 โดย ..   maetha1    
 25 / 09 / 2561  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่4

 273    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่1 โดย ..   maetha1    
 30 / 10 / 2560  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่1

 272    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ 25... - โดย ..   maetha1    
 10 / 04 / 2561  
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ 25... -

 271    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 3 ... - โดย ..   maetha1    
 25 / 03 / 2562  
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 3... -

 270    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 2 ... - โดย ..   maetha1    
 26 / 12 / 2562  
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 2... -

 269    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 1 ... - โดย ..   maetha1    
 28 / 09 / 2562  
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 1... -

 268    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 ... - โดย ..   maetha1    
 01 / 04 / 2562  
ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562... -

 267    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 21 / 11 / 2561  
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561... -

 266    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ โดย ..   maetha1    
 25 / 09 / 2560  
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์

 265    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม ... - โดย ..   maetha1    
 24 / 12 / 2561  
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม... -

 264    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ... - โดย ..   maetha1    
 11 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน... -

 263    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ..   maetha1    
 11 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 262    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 โดย ..   maetha1    
 05 / 08 / 2560  
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

 261    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนอัตรากำลังปี-2561-2563 โดย ..   maetha1    
 25 / 08 / 2560  
แผนอัตรากำลังปี-2561-2563

 260    // ความคิดเห็น ..[0]       ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรและการร... - โดย ..   maetha1    
 24 / 11 / 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรและการร... -

 259    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 โดย ..   maetha1    
 27 / 08 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 258    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 3 โดย ..   maetha1    
 20 / 08 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 257    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อดีดีต้นแบบ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ... - โดย ..   maetha1    
 21 / 03 / 2562  
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อดีดีต้นแบบ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ... -

 256    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการบันทึกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-ใน-e-GP โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการบันทึกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก-ใน-e-GP

 255    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการบันทึกการเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ-ใน-e-GP โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการบันทึกการเสนอราคาและยืนยันผู้ชนะ-ใน-e-GP

 254    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุใน-e-GP โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุใน-e-GP

 253    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการรวมไฟล์ pdf แบบออนไลน์ โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการรวมไฟล์ pdf แบบออนไลน์

 252    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการรวมไฟล์ pdf โดยใช้โปรแกรม PDF Converter and Merger โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการรวมไฟล์ pdf โดยใช้โปรแกรม PDF Converter and Merger

 251    // ความคิดเห็น ..[0]       ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์

 250    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มืองบทดลอง โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มืองบทดลอง

 249    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือค้นหาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือค้นหาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

 248    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการยื่นขอรับรองกิจการยกเว้นพลังงาน โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการยื่นขอรับรองกิจการยกเว้นพลังงาน

 247    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการแปลงหน่วยพื้นที่ โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการแปลงหน่วยพื้นที่

 246    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการปฏิบัติงานการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการปฏิบัติงานการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

 245    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ... - โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร... -

 244    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา

 243    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง... - โดย ..   maetha1    
 21 / 02 / 2562  
คู่มือการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง... -

 242    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) โดย ..   maetha1    
 20 / 07 / 2562  
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)

 241    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) โดย ..   maetha1    
 20 / 07 / 2562  
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)

 240    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ... - โดย ..   maetha1    
 20 / 02 / 2562  
คู่มือการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น... -

 239    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการจัดการขยะอันตราย โดย ..   maetha1    
 20 / 02 / 2562  
คู่มือการจัดการขยะอันตราย

 238    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี โดย ..   maetha1    
 20 / 02 / 2562  
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

 237    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการกำหนดหลักเขตการปกครอง โดย ..   maetha1    
 20 / 02 / 2562  
คู่มือการกำหนดหลักเขตการปกครอง

 236    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการกำหนดแนวเขตการปกครอง โดย ..   maetha1    
 20 / 02 / 2562  
คู่มือการกำหนดแนวเขตการปกครอง

 235    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน โดย ..   maetha1    
 20 / 02 / 2562  
คู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

 234    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจากปร... - โดย ..   maetha1000    
 26 / 09 / 2560  
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจากปร... -

 233    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา62 ... - โดย ..   maetha1000    
 07 / 10 / 2562  
สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา62... -

 232    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 15 / 08 / 2562  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... -

 231    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 17 / 06 / 2562  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... -

 230    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 24 / 05 / 2562  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
เรื่อง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... -

 229    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562 โดย ..   maetha1000    
 05 / 07 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 228    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดย ..   maetha1000    
 05 / 10 / 2561  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

 227    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนปฏิบัิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ... - โดย ..   maetha1000    
 11 / 03 / 2560  
แผนปฏิบัิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)... -

 226    // ความคิดเห็น ..[0]       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 โดย ..   maetha1000    
 12 / 09 / 2561  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562

 225    // ความคิดเห็น ..[0]       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 โดย ..   maetha1000    
 12 / 09 / 2561  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562

 224    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนดำเนินงาน2562 โดย ..   maetha1000    
 11 / 10 / 2561  
แผนดำเนินงาน2562

 223    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านวินัย โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
องค์ความรู้ด้านวินัย

 222    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านการประเมินการปฏิบัติงาน โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
องค์ความรู้ด้านการประเมินการปฏิบัติงาน

 221    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านการเดินทางไปราชการ โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
องค์ความรู้ด้านการเดินทางไปราชการ

 220    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคล โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
องค์ความรู้ด้านงานบริหารงานบุคคล

 219    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านการควบคุมภายใน โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2563  
องค์ความรู้ด้านการควบคุมภายใน

 218    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านการข้อมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ... - โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
องค์ความรู้ด้านการข้อมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ... -

 217    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านการเกษียนหนังสือราชการ โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
องค์ความรู้ด้านการเกษียนหนังสือราชการ

 216    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนการจัดองค์ความรู้ โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
แผนการจัดองค์ความรู้

 215    // ความคิดเห็น ..[0]       องค์ความรู้ด้านใช้คอม word โดย ..   maetha1000    
 29 / 07 / 2561  
องค์ความรู้ด้านใช้คอม word

 214    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการใช้งาน Onedrive โดย ..   maetha1000    
 29 / 07 / 2561  
คู่มือการใช้งาน Onedrive

 213    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการใช้งาน Onedrive โดย ..   maetha1000    
 30 / 07 / 2561  
คู่มือการใช้งาน Onedrive

 212    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่ทา พ.ศ. 2561 - 2565 โดย ..   maetha1000    
 25 / 08 / 2560  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่ทา พ.ศ. 2561 - 2565

 211    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่ทา พ.ศ. 2561 - 2565 โดย ..   maetha1000    
 04 / 08 / 2560  
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่ทา พ.ศ. 2561 - 2565

 210    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม หลงแม่ทา ปี 3 ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 02 / 2561  
ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม หลงแม่ทา ปี 3... -

 209    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม หลงแม่ทา ปี 3 ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 02 / 2561  
ประชาสัมพันธ์สรุปผลโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม หลงแม่ทา ปี 3... -

 208    // ความคิดเห็น ..[0]       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2562 โดย ..   maetha1000    
 25 / 12 / 2561  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 207    // ความคิดเห็น ..[0]       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2561 โดย ..   maetha1000    
 27 / 12 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 206    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ... - โดย ..   maetha1000    
 17 / 10 / 2560  
ประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล... -

 205    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ... - โดย ..   maetha1000    
 09 / 05 / 2562  
ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน... -

 204    // ความคิดเห็น ..[0]       โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 โดย ..   maetha1000    
 22 / 02 / 2562  
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 203    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ... - โดย ..   maetha1000    
 21 / 11 / 2561  
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561... -

 202    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 3 ... - โดย ..   maetha1000    
 25 / 03 / 2562  
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 3... -

 201    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 2 ... - โดย ..   maetha1000    
 26 / 12 / 2561  
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 2... -

 200    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 1 ... - โดย ..   maetha1000    
 28 / 09 / 2561  
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณไตรมาสที่ 1... -

 199    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดย ..   maetha1000    
 27 / 02 / 2560  
ประกาศ อบต.แม่ทา เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ... -

 198    // ความคิดเห็น ..[0]       แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย ..   maetha1000    
 23 / 11 / 2560  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 197    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร ... - โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2561  
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร... -

 196    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2561  
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน

 195    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการปฏิบัติงานการโอนงบประมาณรายจ่าย โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2560  
คู่มือการปฏิบัติงานการโอนงบประมาณรายจ่าย

 194    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง... - โดย ..   maetha1000    
 05 / 03 / 2562  
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง... -

 193    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดย ..   maetha1000    
 05 / 03 / 2562  
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 192    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน ตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ต... - โดย ..   maetha1000    
 04 / 05 / 2562  
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน ตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ต... -

 191    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมกา... - โดย ..   maetha1000    
 02 / 05 / 2562  
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมกา... -

 190    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมกา... - โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2562  
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมกา... -

 189    // ความคิดเห็น ..[0]       คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ โดย ..   maetha1000    
 25 / 09 / 2560  
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์

 188    // ความคิดเห็น ..[0]       การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2560  
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 187    // ความคิดเห็น ..[0]       แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ-พิการ โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2560  
แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สูงอายุ-พิการ

 186    // ความคิดเห็น ..[0]       11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21 โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2560  
11.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21

 185    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564) โดย ..   maetha1000    
 31 / 10 / 2560  
แผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี (พ.ศ.2561-2564)

 184    // ความคิดเห็น ..[0]       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-.2554 ... - โดย ..   maetha1000    
 30 / 09 / 2560  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547-.2554 ... -

 183    // ความคิดเห็น ..[0]       รัฐธรรมนูญปี2560 โดย ..   maetha1000    
 25 / 05 / 2560  
รัฐธรรมนูญปี2560

 182    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉ.8-พ.ศ.2553 ... - โดย ..   maetha1000    
 25 / 06 / 2560  
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.ศ2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉ.8-พ.ศ.2553... -

 181    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 โดย ..   maetha1000    
 25 / 10 / 2560  
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

 180    // ความคิดเห็น ..[0]       พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่2-พ.ศ.2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 30 / 04 / 2562  
พรฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่2-พ.ศ.2562... -

 179    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดย ..   maetha1000    
 24 / 04 / 2562  
พรบ.สภาตำบลและอบต.-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

 178    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 โดย ..   maetha1000    
 01 / 05 / 2562  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 ? 30 เมษายน 2562)... -

 177    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ..   maetha1000    
 11 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 176    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม ... - โดย ..   maetha1000    
 24 / 12 / 2561  
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม... -

 175    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม ... - โดย ..   maetha1000    
 24 / 12 / 2561  
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2561 เดือนธันวาคม... -

 174    // ความคิดเห็น ..[0]       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ... - โดย ..   maetha1000    
 25 / 04 / 2562  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ... -

 173    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 28 / 09 / 2561  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562... -

 172    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โดย ..   maetha1000    
 14 / 06 / 2562  
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงาน... -

 171    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-25... - โดย ..   maetha1000    
 28 / 06 / 2560  
ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-2560... -

 170    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-... - โดย ..   maetha1000    
 26 / 07 / 2561  
ประกาศ-ก.-เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-ฉ2-2561... -

 169    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบปร... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 04 / 2562  
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่ว... -

 168    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบปร... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 04 / 2562  
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่ว... -

 167    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปีงบประมาณ 25... - โดย ..   maetha1000    
 04 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่ว... -

 166    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 04 / 2562  
ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาค... -

 165    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 04 / 2562  
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางรา... -

 164    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ..   maetha1000    
 11 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

... -

 163    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ..   maetha1000    
 11 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

 162    // ความคิดเห็น ..[0]       การไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย ..   maetha1000    
 03 / 05 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 161    // ความคิดเห็น ..[0]       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ..   maetha1000    
 31 / 01 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 160    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป้องการปราบปรามการทุจริตฯ ... - โดย ..   maetha1000    
 31 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบิติการป้องการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ... -

 159    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ... - โดย ..   maetha1000    
 24 / 10 / 2561  
ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่... -

 158    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน โดย ..   maetha1000    
 02 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา... -

 157    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน โดย ..   maetha1000    
 02 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา... -

 156    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ... - โดย ..   maetha1000    
 04 / 01 / 2562  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน... -

 155    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 09 / 2561  
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561... -

 154    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ... - โดย ..   maetha1000    
 24 / 11 / 2560  
ประชาสัมพันธ์แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์... -

 153    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ... - โดย ..   maetha1000    
 04 / 01 / 2562  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน... -

 152    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ..   maetha1000    
 31 / 10 / 2561  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 151    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 โดย ..   maetha1000    
 07 / 06 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 150    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562 โดย ..   maetha1000    
 03 / 05 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 149    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ..   maetha1000    
 02 / 10 / 2560  
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 148    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ..   maetha1000    
 28 / 09 / 2561  
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 147    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ..   maetha1000    
 02 / 10 / 2561  
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 146    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ..   maetha1000    
 20 / 06 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 145    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562 โดย ..   maetha1000    
 29 / 04 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 144    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ม.1 โดย ..   maetha1000    
 22 / 05 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 143    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศ ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ม.1 โดย ..   maetha1000    
 03 / 05 / 2562  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 142    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดย ..   maetha1000    
 02 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 141    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างนวัมกรรมองค์กร โดย ..   maetha1000    
 02 / 10 / 2561  
ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างนวัมกรรมองค์กร

 140    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร โดย ..   maetha1000    
 20 / 06 / 2562  
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

 139    // ความคิดเห็น ..[0]       ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 05 / 2562  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2zrcgu
... -

 138    // ความคิดเห็น ..[0]       ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 05 / 2562  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/2zrcgu
... -

 137    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2) ... - โดย ..   maetha1000    
 16 / 05 / 2562  
ประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)... -

 136    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้ว... - โดย ..   maetha1000    
 03 / 05 / 2562  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีป... -

 135    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 โดย ..   maetha1000    
 30 / 04 / 2562  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟฟัลท์ติก หมู่ที่ 1

 134    // ความคิดเห็น ..[0]       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ..   maetha1000    
 29 / 04 / 2562  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 133    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ... - โดย ..   maetha1000    
 01 / 03 / 2562  
รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม link : https://drive.google.com/file/d/1c56ArSkBoe_at4FqAzySinqsejGa5STa/view?usp=sharing... -

 132    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ... - โดย ..   maetha1000    
 14 / 12 / 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

 131    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 04 / 04 / 2562  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562

 130    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 6 / 03 / 2562  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

 129    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ... - โดย ..   maetha1000    
 11 / 02 / 2562  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

 128    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ... - โดย ..   maetha1000    
 11 / 01 / 2562  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

 127    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ... - โดย ..   maetha1000    
 14 / 12 / 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

 126    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ... - โดย ..   maetha1000    
 08 / 11 / 2561  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 125    // ความคิดเห็น ..[0]       พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ... - โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘... -

 124    // ความคิดเห็น ..[0]       พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 123    // ความคิดเห็น ..[0]       พระราชบัญญัติภาษีป้าย โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พระราชบัญญัติภาษีป้าย

 122    // ความคิดเห็น ..[0]       พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่

 121    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560 โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พรบ-การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

 120    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.-ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พรบ.-ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

 119    // ความคิดเห็น ..[0]       พ.ร.บ-ควบคุมอาคาร โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พ.ร.บ-ควบคุมอาคาร

 118    // ความคิดเห็น ..[0]       พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน

 117    // ความคิดเห็น ..[0]       พ.ร.บ.-การขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล โดย ..   maetha1    
 15 / 01 / 2560  
พ.ร.บ.-การขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล

 116    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ..   maetha1    
 31 / 10 / 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 115    // ความคิดเห็น ..[0]       พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โดย ..   maetha1    
 01 / 10 / 2560  
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

 114    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 28 / 09 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561... -

 113    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย ..   maetha1    
 18 / 10 / 2561  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2562

 112    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 07 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561... -

 111    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 11 / 09 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561... -

 110    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 10 / 08 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561... -

 109    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 06 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561... -

 108    // ความคิดเห็น ..[0]       ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2560 โดย ..   maetha1    
 25 / 12 / 2559  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 107    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 05 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561... -

 106    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 10 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560... -

 105    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 04 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561... -

 104    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 03 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561... -

 103    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 02 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561... -

 102    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 01 / 2561  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560... -

 101    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 12 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560... -

 100    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 11 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560... -

 99    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 09 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560... -

 98    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 08 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560... -

 97    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 07 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560... -

 96    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 06 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560... -

 95    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 05 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560... -

 94    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่า... - โดย ..   maetha1    
 12 / 02 / 2561  
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่า... -

 93    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ต... - โดย ..   maetha1    
 12 / 02 / 2561  
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลแม่ทา ... -

 92    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 02 / 2561  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... -

 91    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 9.วิชา เกษตรกรรมกับพลังชีวิต ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 9.วิชา เกษตรกรรมกับพลังชีวิต... -

 90    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 8.วิชา คนบ้าพลัง(งาน) ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 8.วิชา คนบ้าพลัง(งาน)... -

 89    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 7.วิชา อาหาร...ทองคำ ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 7.วิชา อาหาร...ทองคำ... -

 88    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 6.วิชาเมล็ดพันธุ์..อารมณ์ดี ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 6.วิชาเมล็ดพันธุ์..อารมณ์ดี... -

 87    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 5.เศรษฐีแห่งภูมิปัญญา ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 5.เศรษฐีแห่งภูมิปัญญา... -

 86    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 4.วิชาเตวป่าแอ่วดอย ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 4.วิชาเตวป่าแอ่วดอย... -

 85    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 3.วิชา ผืนป่า..พาสุข(ใจ) ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 3.วิชา ผืนป่า..พาสุข(ใจ)... -

 84    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 2.วิชา พันธุ์ข้าว...ปันสุข ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 2.วิชา พันธุ์ข้าว...ปันสุข... -

 83    // ความคิดเห็น ..[0]       หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 1.วิชา เส้นทาง (พ่อ) เศรษฐี ... - โดย ..   maetha1    
 18 / 01 / 2561  
หลักสูตร ก้าว (9) วิชาดี...สู่เศรษฐีความสุข 1.วิชา เส้นทาง (พ่อ) เศรษฐี... -

 82    // ความคิดเห็น ..[0]       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 โดย ..   maetha1    
 22 / 09 / 2559  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 81    // ความคิดเห็น ..[0]       การแจ้งขุดดิน โดย ..   maetha1    
 07 / 12 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 80    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 07 / 04 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560... -

 79    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 03 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560... -

 78    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 02 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560... -

 77    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 01 / 2560  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559... -

 76    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 02 / 12 / 2559  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559... -

 75    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 11 / 2559  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559... -

 74    // ความคิดเห็น ..[0]       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แถลงนโยบาย 2561 โดย ..   maetha1    
 01 / 10 / 2560  
ประชาสัมพันธ์แถลงนโยบาย นายก อบต.แม่ทา9

 73    // ความคิดเห็น ..[0]       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์แถลงนโยบาย 2560 โดย ..   maetha1    
 01 / 10 / 2559  
ประชาสัมพันธ์แถลงนโยบาย นายก อบต.แม่ทา

 72    // ความคิดเห็น ..[0]       การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ โดย ..   maetha1    
 14 / 01 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 71    // ความคิดเห็น ..[0]       การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21 โดย ..   maetha1    
 14 / 01 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 70    // ความคิดเห็น ..[0]       การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ... - โดย ..   maetha1    
 14 / 01 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 69    // ความคิดเห็น ..[0]       การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โดย ..   maetha1    
 14 / 01 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 68    // ความคิดเห็น ..[0]       ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดย ..   maetha1    
 14 / 01 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 67    // ความคิดเห็น ..[0]       จัดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย ..   maetha1    
 13 / 11 / 2560  
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระดับควา... -

 66    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศแผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 10 / 2559  
แผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... -

 65    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหว... - โดย ..   maetha1    
 21 / 08 / 2560  
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โด... -

 64    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จัง... - โดย ..   maetha1    
 06 / 07 / 2560  
จ้างเหมาก่อสร้างบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ... -

 63    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 07 / 2560  
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม... -

 62    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางจ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านค้อกลาง ตำบลแม่ทา อำเภอแม... - โดย ..   maetha1    
 06 / 07 / 2560  
จ้างเหมาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านค้อกลาง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชี... -

 61    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำและตลิ่งที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่... - โดย ..   maetha1    
 28 / 06 / 2560  
จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำและตลิ่งที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 1 บ้านทาม่อน ... -

 60    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายห้วยน้... - โดย ..   maetha1    
 19 / 06 / 2560  
จัดซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 4 ... -

 59    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ... - โดย ..   maetha1    
 02 / 10 / 2560  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... -

 58    // ความคิดเห็น ..[0]       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 โดย ..   maetha1    
 27 / 09 / 2560  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 57    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งโฮ้ง (ทุ่งไม่ไฮ) บ้านห้วย... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งโฮ้ง (ทุ่งไม่ไฮ) บ้านห้วยทราย หมู... -

 56    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างท... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งโฮ้ง (ทุ่งไม่ไฮ) บ้าน ห้วยทราย หมู... -

 55    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบ... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ( พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำ... -

 54    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างท... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (พ่อหลวงแอ่น) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำ... -

 53    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบล... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเ... -

 52    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างท... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยป่าไร่) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนชัย ตำบลแม่ทา อำเ... -

 51    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง พื้นที่หมู่ที่ 5ตำบลแม่... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำ เหมืองหลวง พื้นที่หมู่ที่ 5ตำบลแม่ทา อำเภอ... -

 50    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างค... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง พื้นที่หมู่ที่ 5ตำบลแม่ทา อำเภอแม... -

 49    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงแม่บอน บ้านค้อกลาง หมู่... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาด คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงแม่บอน บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบล... -

 48    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างค... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงแม่บอน บ้านค้อกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแ... -

 47    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างพนัง คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันคันดินลำเหมืองสุทธนิล บ้านค้อกล... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีต เสริมเหล็กป้องกันคันดินลำเหมืองสุทธนิล บ้านค้อกลาง หมู่ท... -

 46    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพ... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันคันดินลำเหมืองสุทธนิล บ้านค้อกลาง หมู่ที่... -

 45    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างคลอง ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งป่าข่า (สบห้วยซ่อนข้าว) บ... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้าง คลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งป่าข่า (สบห้วยซ่อนข้าว) บ้านป่านอ... -

 44    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างค... - โดย ..   maetha1    
 17 / 02 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งป่าข่า (สบห้วยซ่อนข้าว) บ้านป่านอต ... -

 43    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งดง) หมู่ที่ 3 บ้านค้อกลาง ตำบลแม่ทา อำ... - โดย ..   maetha1    
 17 / 03 / 2560  
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งดง) หมู่ที่ 3 บ้านค้อกลาง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออ... -

 42    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างท... - โดย ..   maetha1    
 17 / 03 / 2560  
โครงการก่อ สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งดง) หมู่ที่ 3 บ้านค้อกลาง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออ... -

 41    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยน้ำขุ่นนอก (ทุ่งห้า) บ้าน... - โดย ..   maetha1    
 17 / 03 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยน้ำขุ่นนอก (ทุ่งห้า) บ้าน ห้วยทราย ... -

 40    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างค... - โดย ..   maetha1    
 17 / 03 / 2560  
โครงการก่อสร้าง คลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยน้ำขุ่นนอก (ทุ่งห้า) บ้านห้วยทราย ... -

 39    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชี... - โดย ..   maetha1    
 17 / 03 / 2560  
โครงการขุด เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ... -

 38    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อ... - โดย ..   maetha1    
 17 / 03 / 2560  
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ... -

 37    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยน้ำขุ่นนอก บ้านห้วยทราย ... - โดย ..   maetha1    
  17 / 03 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาด คอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยน้ำขุ่นนอก บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำ... -

 36    // ความคิดเห็น ..[0]       ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่ทา ปี 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 16 / 08 / 2559  
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่ทา ปี 2559... -

 35    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคล... - โดย ..   maetha1    
 17 / 03 / 2560  
โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยน้ำขุ่นนอก บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำบ... -

 34    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งเรือ) หมู่ที่ 1 บ้านทาม่อน ตำบลแม่ทา อ... - โดย ..   maetha1    
 20 / 03 / 2559  
โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งเรือ) หมู่ที่ 1 บ้านทาม่อน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่อ... -

 33    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านดอนชัย ... - โดย ..   maetha1    
 15 / 07 / 2559  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านดอนชัย... -

 32    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านป่านอต ... - โดย ..   maetha1    
 15 / 07 / 2559  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่

 31    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล... - โดย ..   maetha1    
 15 / 07 / 2559  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล... -

 30    // ความคิดเห็น ..[0]       ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง บ้านทาม่อน หมู่ 1 ... - โดย ..   maetha1    
 15 / 07 / 2559  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง บ้านทาม่อน หมู่ 1... -

 29    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายสันโตน หมู่ที่ 1 บ้านทาม่อน... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายสันโตน หมู่ที่ 1 บ้านทาม่อ... -

 28    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาจากห้วยแม่ขะแมว หม่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลแม่ทา อำเ... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาจากห้วยแม่ขะแมว หม่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน ... -

 27    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายสันโตน หมู่ที่ 1 บ้านทาม่อน ตำบลแม่... -

 26    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาจากห้วยแม่ขะแมว หม่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน ... -

 25    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หม่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเ... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หม่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่... -

 24    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา หม่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่... -

 23    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายแพะแม่บอน หมู่ที่ 5 บ้านป่านอต ตำบล... -

 22    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายแม่ปงกา หมู่ที่ 6 บ้านดอนชั... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายแม่ปงกา หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัย ตำบลแม... -

 21    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่... - โดย ..   maetha1    
 15 / 05 / 2560  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรสายแม่ปงกา หมู่ที่ 6 บ้านดอนชัย ตำบลแม... -

 20    // ความคิดเห็น ..[0]       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อเพื่... - โดย ..   maetha1    
 09 / 05 / 2560  
โครงการขุดบ่อเพื่อใช้ในการเกษตรและขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย... -

 19    // ความคิดเห็น ..[0]       ราคากลางโครงการขุดบ่อเพื่อใช้ในการเกษตรและขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายจา... - โดย ..   maetha1    
 09 / 05 / 2560  
โครงการขุดบ่อเพื่อใช้ในการเกษตรและขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย... -

 18    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 06 / 2560  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560... -

 17    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 05 / 2560  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560... -

 16    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 07 / 04 / 2560  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560... -

 15    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 06 / 03 / 2560  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560... -

 14    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 02 / 2560  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560... -

 13    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 01 / 2560  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559... -

 12    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 02 / 12 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559... -

 11    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 11 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559... -

 10    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 10 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559... -

 9    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 09 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559... -

 8    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 08 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559... -

 7    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 07 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559... -

 6    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 05 / 06 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559... -

 5    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 02 / 05 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559... -

 4    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 04 / 04 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559... -

 3    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 03 / 03 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559... -

 2    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ... - โดย ..   maetha1    
 08 / 02 / 2559  
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559... -

 1    // ความคิดเห็น ..[0]       สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 58 ... - โดย ..   maetha1    
 08 / 01 / 2559  
กรอกข้อมูลรายงานที่นี่หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll สินค้าท้องถิ่น ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614