ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด 4 ข้อ 18,19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล หมวด 15 การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทาจึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1) ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัด

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยชีวิตคน จำนวน 1 อัตรา

กองคลัง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้


;

เครื่องไหนที่ขึ้นดาวโหลดอัตโนมัต ให้เข้าไปตั้งค่าที่โปรแกรม Internet downloader หรือโปรแกรมดาวโหลดต่างๆ Internet downloader >> เลือกที่ Option >>เลือกที่ Tab File type จะพบ นามสกุลไฟล์ ต่างๆ ให้มองหาคำว่า  PDF เมื่อเจอแล้ว ให้ ลบ คำว่า PDF ออก แล้วกด ปุ่ม OK ก็จะสามารถดูเอกสารต่างๆใด้ค่ะ
110364277.42118.pdfโดยคุณ : maetha1  แอดมินคนที่ 1  [ 14 / 11 / 2563 ]

:: กรุณาเข้าระบบ หรือสมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ ::


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม
พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614