ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 837 ] ข่าว
;
  11   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในป ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  12   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัด ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  13   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเ ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)

2. ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  14   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ก ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  15   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ ... >> [0] ความคิดเห็น
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสง ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  16   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งานทรัพยากรบุคคล ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งานทรัพยากรบุคคล
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 30 / 04 / 2565 ]

;
  17   รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนเมษายน 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนเมษายน 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 28 / 04 / 2565 ]

;
  18   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 6 พ.ศ.2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 แก้ไขฉบับที่ 6 พ.ศ.2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 27 / 04 / 2565 ]

;
  19   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ... >> [0] ความคิดเห็น
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2565 ]

;
  20   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร ... >> [0] ความคิดเห็น
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน อบต.แม่ทา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 21 / 04 / 2565 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614