ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้ อบต.แม่ทา แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ ด้านล่างนี้ หรือ กรอกรายละเอียด เพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ตามแบบฟอร์มในนี้
โทร. 081-724-3140
052-080614


เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก  ]หัวข้อประกาศข่าวของ อบต.แม่ทา ทั้งหมด [ 837 ] ข่าว
;
  1   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอ ... >> [0] ความคิดเห็น
  #ประชาสัมพันธ์

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์

#ส ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 15 / 08 / 2565 ]

;
  2   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์จำนวน 1 อัตรา

#ค ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 08 / 2565 ]

;
  3   ประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ “พิเศษ” การจ่า ... >> [0] ความคิดเห็น
  ด้านเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ.2565) ตามหลักเกณฑ์ จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ 4 กลุ่ม ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยใช้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 18 / 07 / 2565 ]

;
  4   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร ... >> [0] ความคิดเห็น
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงานประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 08 / 06 / 2565 ]

;
  5   แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย ... >> [0] ความคิดเห็น
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ได้ดำเนินการจัดทำแผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  6   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ... >> [0] ความคิดเห็น
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  7   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ส ... >> [0] ความคิดเห็น
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  8   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  9   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]

;
  10   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ... >> [0] ความคิดเห็น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคำขอ ...อ่านต่อ ..
   โดย..  maetha1  แอดมินคนที่ 1    วันที่ ..  [ 02 / 06 / 2565 ]


หน้าแรก ll เกี่ยวกับเรา ll ผลงานและโครงการ ll ข่าวและกิจกรรม ll ข้อมูล/ประกาศ อบต. ll เว็บบอร์ด ll ติดต่อเรา ll สมุดเยี่ยมชม

พัฒนาเว็บไซต์โดย @ งานบันทึกข้อมูล สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม
55 หมู่.5 ต.แม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 Tel. 081-724-3140, 052-080614